Ticība un mīlestība

Jņ.16:23b-31. Svētdiena Baznīcas gadā – Rogate. Katlakalnā 27.04.2008.g. (Māc.M.Ziemelis) „Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko neesat […]

Continue reading

Apustulis Toms

Jņ.20,19-31. Baltā svētdiena. Katlakalnā 30.03.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) “Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: “Miers […]

Continue reading

Cerība

Mk.16:1-7. Lieldienas. Katlakalnā 23.03.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) „Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā […]

Continue reading

Mazgāšanās

Jņ.13:1-15. Zaļā ceturtdiena. Katlakalnā 20.03.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) „Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī […]

Continue reading

Bijušais gaismas nesējs

Lk.11:14-28. J.K.Ciešanu laika svētdiena - Oculi. Katlakalnā 24.02.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) Lk.11:14-28 “Pēc tam Viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis […]

Continue reading

Gavēnis

3.februāris 2008.g. Katlakalns, Estomihi Lk.18:31-43 „31 Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. 32 […]

Continue reading

Miers

Lk.2:1-14. Svētvakars, Katlakalnā 24.12.2007.g.(Māc.M.Ziemelis) Svētvakars, Katlakalnā 24.12.2007. Lk.2:1-14 ”Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Arī […]

Continue reading

Neturēt ne uz vienu ļaunu prātu

Lk.2:1-14. Svētvakars, Katlakalnā 24.12.2007.g.(Māc.M.Ziemelis) Lk.2:1-14 ”Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Arī Jāzeps no […]

Continue reading