Jņ.12:20-33. Ciešanu laika 5.svētdiena. Kalakalnā 29.03.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu […]

Continue reading

Jņ.3:14-21. Ciešanu laika 4.svētdiena. Kalakalnā 22.03.2009. (Māc.M.Ziemelis) „ Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti […]

Continue reading

Mk.8:31-38 . Ciešanu laika 2.svētdiena. Kalakalnā 8.03.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru, un rakstu mācītāju atmestam tapt, un […]

Continue reading

Mt.6:1-6,16-21. Ciešanu laika 1.svētdiena. 1.03.2009. Kalakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.Kad tu dod mīlestības […]

Continue reading

Mk.1,21-28. 4.Sv.Pēc.Zvaigznes d. Katlakalnā. 1.02.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Un viņi nonāca Kapernaumā. Un tūdaļ sabatā Viņš iegāja sinagogā un mācīja. Un tie izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, […]

Continue reading

Mk.1:14-20. 3.Sv.pēc.Zv.d. 25.01.2009.g. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no […]

Continue reading

Mk.1:4-11. 2.Sv.pēc.Zvaigznes dienas. 11.01.2009. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālemes ļaudis; un tie tika […]

Continue reading

Lk.2:22-40. 1.Sv.pēc Ziemassvētkiem. 28.12.2008. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) “Un, kad viņas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie Viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā pēc Tā […]

Continue reading

Mt.1:18-21. Ziemassvētku vakars 24.12.2008. Katlakalns (Māc.M.Ziemelis) „Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no […]

Continue reading

Lk.1:26-38. 4.Adventa svētdiena. 21.12.2008. Katlakalns (Māc.M.Ziemelis) „Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un […]

Continue reading