Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Dr. Mārtiņa Lutera “Mazais Katehisms” 

Desmit Baušļi

Pirmais bauslis.

Es esmu Dievs, tavs Kungs. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Kas tas ir? Mums būs Dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un uz to cerēt.

Otrais bauslis.
Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka pie Viņa vārda ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne viļam, bet to visās bēdās piesaucam, lūdzam, teicam un slavējam.

Trešais bauslis.
Tev būs svēto dienu svētīt.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka svēto mācību un Dieva Vārdus nepulgojam, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies.

Ceturtais bauslis.
Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām, nedz apkaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām.

Piektais bauslis.
Tev nebūs nokaut.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam nekādu miesas kaiti, nedz vainu nedarām, bet tam palīdzam un kalpojam visās miesas bēdās.

Sestais bauslis.
Tev nebūs laulību pārkāpt.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam, vārdos un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām. 

Septītais bauslis.
Tev nebūs zagt.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvāka naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci, vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un maizi viņam palīdzam vairot un sargāt.

Astotais bauslis.
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāku nepatiesi neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam ļaunu slavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu labu par to runāt un visas lietas par labu griezt.

Devītais bauslis.
Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu pēc sava tuvāka mantas vai nama netvarstām, nedz ar taisnības iemesliem pēc tā tiecamies, bet tam labprāt palīdzam, ka viņš to var paturēt.

Desmitais bauslis.
Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.

Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākam ne sievu, ne saimi, ne lopus neatraujam, neatviļam, nedz novēršam, bet par to gādājam, lai tie paliek un dara, kas tiem pienākas.
Baušļu noslēguma vārdi.
Ko Dievs saka ar visiem šiem baušļiem? Viņš saka tā: Es, tavs Kungs un Dievs, esmu dedzīgs Dievs, kas pie tiem, kas mani ienīst, piemeklē bērnus par tēvu grēkiem līdz trešajam  un ceturtajam augumam; bet pie tiem, kas mani mīl un manus baušļus tur, es daru labu līdz tūkstošajam augumam.
Kas tas ir? Dievs biedina sodīt visus, kas šos baušļus pārkāpj, tāpēc mums visiem būs bīties no viņa dusmības un nebūs grēkot pret šiem baušļiem. Turpretim Viņš apsola žēlastību un visu labu tiem, kas šos baušļus tur, tāpēc mums būs viņu mīlēt, uz viņu paļauties un labprāt darīt pēc viņa baušļiem.(Desmit baušļi - 2. Mozus. 20.nod.)

Ticības apliecība
Pirmais ticības loceklis.
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.

Kas tas ir?
Es ticu, ka Dievs mani radījis ar visām radītām lietām, man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, saprašanu un visus prātus un vēl uztur - turklāt drēbes un kurpes, ēdienu un dzērienu, sētu un māju, sievu un bērnus, laukus, lopus un visādu mantu - ar visu, kas šai miesai un dzīvībai vajadzīgs, bagātīgi un ik dienas mani apgādā, no visām briesmām pasargā un no visa ļauna glābj un glabā; un visu to Viņš dara aiz tīras tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs. Par visu to man būs Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot un paklausīgam būt. Tas ir tiešām tiesa.

 

Otrais ticības loceklis.
Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.

Kas tas ir?
Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no Jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs, kas mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, atpestījis un atpircis no visiem grēkiem, no nāves un velna varas, ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar savām svētajām, dārgajām asinīm un ar savu nepelnīto ciešanu un miršanu, lai es Viņam piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, kā arī Viņš pats, augšāmcēlies no nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Tas ir tiešām tiesa.

 

Trešais ticības loceklis.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.

Kas tas ir?
Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa tikt, bet Svētais Gars ar evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētī un pie Jēzus Kristus uztur īstenā, vienīgā ticībā . Šinī kristīgā draudzē Viņš man un visiem ticīgiem ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarā tiesā uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man ar visiem ticīgiem Kristū mūžīgo dzīvošanu. Tas ir tiešām tiesa.

 

Svētā lūgšana
Uzruna.
Mūsu Tēvs debesīs!

Kas tas ir? Dievs grib mūs ar to drošināt, lai ticam, ka Viņš ir mūsu īstenais Tēvs un mēs Viņa īstenie bērni, lai priecīgi un ar stipru cerību Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu.

 

Pirmā lūgšana.
Svētīts lai top Tavs vārds.

Kas tas ir? Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas arī mums būtu svēts. Kā tas notiek? Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs arī, kā Dieva bērni, svēti pēc tiem dzīvojam. To palīdzi mums, mīļais debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu netur svētu mūsu vidū; no tā pasargi mūs, debesu Tēvs!

Otrā lūgšana.
Lai nāk Tava valstība.

Kas tas ir? Dieva valstība nāk gan bez mūsu lūgšanas pati no sevis, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad debesu Tēvs mums dod savu Svēto Garu, ka Viņa svētajiem vārdiem ar Viņa žēlastību ticam un dievišķi dzīvojam še laicīgi un tur mūžīgi.

Trešā lūgšana.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Kas tas ir? Dieva labais un žēlīgais prāts notiek gan bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Dievs visu ļaunu padomu un prātu lauž un nedod vaļas tiem ,kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt, - velnam, pasaulei un mūsu miesas prātam; bet kad Dievs mūs stiprina un uztur nešaubīgus savos vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tas ir Viņa žēlīgais un labais prāts.

Ceturtā lūgšana.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Kas tas ir? Dievs dod gan dienišķo maizi bez mūsu lūgšanas, arī visiem ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi. Kas tad ir dienišķā maize? Viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.

Piektā lūgšana.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Kas tas ir? Mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai debesu Tēvs neuzlūko mūsu grēkus un to dēļ neliedz piedošanu, jo mēs neesam cienīgi saņemt, ko lūdzamies, nedz esam to pelnījuši, bet lai Viņš no žēlastības visu to dod; jo mēs ik dienas daudz grēkojam un sodu vien pelnām. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labu darīt tiem, kas pret mums apgrēkojas.

Sestā lūgšana.
Un neieved mūs kārdināšanā.

Kas tas ir? Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā, vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam.

Septītā lūgšana.
Bet atpestī mūs no ļauna.

Kas tas ir? Mēs lūdzam šinī lūgšanā, visu kopā saņemot, lai debesu Tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas skar miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu stundiņa nāk, mums dod svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs.

Gala vārdi.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Kas tas ir: Āmen? Mums būs droši ticēt, ka tādas lūgšanas patīk debesu Tēvam un Viņš tās paklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs paklausīt. Āmen, āmen - tas ir: patiesi, patiesi tam būs tā notikt.


Svētās Kristības sakraments

Kas ir Sv. Kristība? Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē pamatots un ar Dieva vārdiem savienots.

Kuri ir šie Dieva vārdi? Tie, kurus saka mūsu Kungs Jēzus Kristus Mateja evaņģēlija nobeigumā: Tāpēc eita pa visu pasauli un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. (Mt.28,19)


Ko dod vai ko līdz Sv. Kristība? Tā dara, ka grēki top piedoti, tā pestī no nāves un velna, un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka.

Kuri ir šie Dieva apsolījuma vārdi? Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. (Mk.16,16)

Kā ūdens var darīt tādas lielas lietas? Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas pie ūdens klāt, un ticība, kas saistās ar tādiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir kristība, proti: žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka: Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess. (Tit.3,5-8)

Ko nozīmē tāda ūdens Sv. Kristība? Tas nozīmē, ka vecajam cilvēkam mūsos ik dienas ar grēku nožēlu jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām, un atkal ik dienas jāceļas un jāatdzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi.

Kur tas rakstīts? Svētais Pāvils saka: Jo mēs līdz ar Viņu (Kristu) kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. (Rom.6,4)

 

Svētā Vakarēdiena sakraments (Altāra sakraments)

Kas ir Sv.Vakarēdiens? Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis, ko mums, kristīgiem cilvēkiem, ar maizi un vīnu ēst un dzert. Pats Kristus to ir iestādījis. Kur tas rakstīts? Tā saka svētie evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūka un sv. Pāvils: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: "Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, mani pieminēdami." Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: "Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami." (Mt.26,26-28; Mk.14,22-24; Lk.22,19-20; 1.Kor.11,23-25.)

Kā palīdz tāda ēšana un dzeršana? To rāda mums šie vārdi: "par jums dota." un "izlietas grēku piedošanai.", proti, ka mums Svētajā Vakarēdienā ar tādiem vārdiem tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime; jo, kur grēku piedošana, tur arī dzīvība un svētlaime.

Kā ēšana un dzeršana var darīt tādas lielas lietas? Ēšana un dzeršana to gan nedara, bet vārdi, kas še minēti: "par jums dota" un "izlietas grēku piedošanai". Šie vārdi līdz ar ēšanu un dzeršanu Svētajā Vakarēdienā ir pats galvenais, un, kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti: grēku piedošanu.

Kas cienīgi bauda tādu Vakarēdienu? Gavēšana un ārīga sagatavošanās gan ir jauka paraža, bet īsti cienīgs un labi sataisījies ir tas, kas tic šiem vārdiem: "par jums dota" un "izlietas par grēku piedošanu". Turpretī, kas šiem vārdiem netic, vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sataisījies: jo vārdi "par jums" prasa tikai ticīgas sirdis.

 

Atslēgu vara


Kas ir atslēgu vara? Atslēgu vara ir sevišķa Baznīcas vara, ko Kristus ir devis savai Baznīcai virs zemes nožēlojošo grēcinieku grēku piedošanai un nenožēlojošo grēku paturēšanai tik ilgi, kamēr viņi tos nožēlo.

Kur tas ir rakstīts? Tā raksta sv. evanģēlists Jānis: Tas Kungs Jēzus dvesa uz saviem mācekļiem un sacīja viņiem: Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks" (Jņ.20,22-23).

Kādu ticību tev iedveš šie vārdi? Es ticu tam, ka Kristus aicinātie kalpotāji pēc šīs dievišķās pavēles izpilda savus pienākumus, it īpaši kad viņi neatgriezušos grēciniekus izslēdz no kristīgās draudzes, bet tiem, kas savus grēkus nožēlo un grib laboties, tos atlaiž, ka tas ir stiprs un patiess arī debesīs, it kā tā būtu rīkojies pats mūsu mīļais Kungs Kristus.

Kas ir bikts? Biktī ir divas daļas: pirmā ir, ka mēs izsūdzam grēkus, un otra ir, ka mēs saņemam no biktstēva grēku atlaišanu jeb piedošanu it kā no paša Dieva un ka mēs neapšaubām, bet ticam droši, ka mūsu grēki ir ar šo atlaišanu piedoti arī Dieva priekšā debesīs.

Kādi grēki ir jāizsūdz pie bikts? Mums Dieva priekšā jāatzīst sevi par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies - kā to darām lūgšanā "Mūsu Tēvs", bet biktstēvam mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs zinām un sirdī saprotam.

Kas tie ir? Pārdomā pēc desmit baušļiem savu stāju, vienalga, vai esi tēvs, māte, dēls, meita, saimnieks, saimniece vai kalps. Vai neesi bijis viltīgs, neuzticīgs, slinks, vai neesi apvainojis kādu ar vārdiem vai darbiem, vai neesi zadzis, atstājis kaut ko novārtā, bijis paviršs, vai neesi nodarījis kādam ļaunu.

Īsa pamācība par privātās bikts lietošanu. Kad tev vajadzīga grēku piedošana, tad ej pie sava mācītāja un uzrunā viņu sekojoši: "Cienīgais mācītāj, es lūdzu jūs uzklausīt manu grēksūdzi un pasludināt man Dieva vietā grēku piedošanu." Saki tad viņam, kas tavu sirdi nospiež. Klausies uzmanīgi, kā viņš tevi pamāca un iepriecina ar Dieva Vārdu, kā arī pēc tam Dieva vietā pasludina tevim grēku piedošanu ar sekojošiem vārdiem : "Lai tev notiek kā tu tici." Mūsu Kunga Jēzus Kristus vietā un pēc Viņa pavēles es piedodu tev tavus grēkus, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ej ar mieru!      ...
...
Kas ir bikts?
Atbilde. - Bikts ietver divas lietas: pirmkārt, ka izsūdzam grēkus un, otrkārt, ka no biktstēva saņemam Absolūciju jeb grēku piedošanu kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet stipri ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti Dieva priekšā.
Kādi tad grēki mums ir jāizsūdz?
Atbilde. - Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, kurus mēs neapzināmies, tāpat kā to darām lūgšanā Mūsu Tēvs, bet biktstēva priekšā mums jāizsūdz tikai tie grēki, kurus apzināmies un jūtam savā sirdī.
Kuri ir šie grēki?
Atbilde. - Šeit apdomā, vai tu, būdams tēvs, māte, dēls, meita, kungs, kundze, kalps, esi pildījis desmit Dieva baušļus: vai neesi bijis nepaklausīgs, neuzticīgs, slinks, dusmīgs, bezkaunīgs, ķildīgs; vai neesi kādam darījis pāri ar vārdiem vai darbiem; vai neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs, nodarījis kādam zaudējumus.
...
Bet, ja kāds nejūtas apgrūtināts ar šādiem vai lielākiem grēkiem, tam nav jāraizējas vai jāturpina meklēt vai izdomāt grēkus, tā pārvēršot bikti par mocībām, bet jāmin viens vai divi grēki, kurus tu apzinies. Piemēram: "īpaši es atzīstu, ka reiz esmu lādējies, tāpat reiz lietojis nepieklājīgus vārdus, vienreiz neizpildījis to vai citu.." Un ar to lai pietiek.Bet, ja tu neapzinies nevienu grēku (kas gan diez vai ir iespējams), tad arī nenosauc nevienu īpaši, bet saņem piedošanu pēc vispārīgās grēksūdzes, kuru tu Dieva priekšā saki biktstēvam.Pēc tam biktstēvam jāsaka: "Lai Dievs tev ir žēlīgs un stiprina tavu ticību. Āmen."
Tālāk: "Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?"
Atbildi: "Jā." Pēc tam lai viņš saka: "Lai tev notiek pēc tavas ticības. Pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles es tev piedodu tavus grēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, Āmen. Ej ar mieru."
Bet tos, kam ir liels sirdsapziņas apgrūtinājums vai arī kas ir nomākti un kārdināti, biktstēvs gan pratīs ar vairākiem Rakstu vārdiem mierināt un uz ticību mudināt. Tas lai ir vispārīgs grēksūdzes veids vienkāršajiem cilvēkiem.

RĪTA LŪGŠANA

"Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi - pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani. Āmen."

VAKARA LŪGŠANA

"Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi žēlīgi pasargājis, un lūdzu Tevi - piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un šonakt pasargā mani žēlīgi. Tavās rokās es lieku visu sevī, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani. Āmen."


 Tici un tavs nams tiks pestīts Ap 16:31
 

Copyright 2006; Created by MB Studija